+421 915 94 94 88 info@mjbwalnut.sk

Názov a sídlo prijímateľa: MJB WALNUT s.r.o.
Názov projektu: Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MJB WALNUT
Miesto realizácie projektu: Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa
Výška poskytnutého NFP: 160 000,- Eur (slovom: jednostošesťdesiattisíc)
Opis projektu: Cieľom projektu je realizovať inováciu výrobku obstaraním novej technologickej linky.
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

Podpísanie Zmluvy o NFP

Dňa 15.10.2018 bola podpísaná Zmluva o NFP č. Val/DP/2016/3.1.1-03/L445 medzi našou spoločnosťou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Podpísanie Kúpnej zmluvy

Dňa 27.5.2019, po splnení všetkých náležitostí, bola podpísaná Kúpna zmluva na dodávku „Technológie na výrobu kozmetického výrobku“, víťazného uchádzača verejného obstarávania.

Podpísanie Dotatku č. 1

ku Kúpnej Zmluve

Dňa 23.1.2020 bol podpísaný dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.5.2019 s dodávateľom technológie fy CORTEC.

Publicita do 16.02.2020

Publicita od 17.02.2020